Από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, ανακοινώνεται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ. 18804/2.12.2022 -(ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4) εγκυκλίου, παρατείνεται έως και τις 15.12.2022 η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης από τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για τον Β΄ κύκλο κινητικότητας 2022.