Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ημερίδα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και Ρεθύμνου για την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών προς Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το Σχολικό Έτος 2024-2025 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου | ΑΔΑ: ΨΩΕΙ46ΝΚΠΔ-5ΕΞ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Αφίσα Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001753 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Κρήτη» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής | ΑΔΑ: 953Ξ46ΝΚΠΔ-ΧΚΜ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Αφίσα Πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589 του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Αφίσα Πράξης για την Ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ)

Περισσότερα
Τοποθετήσεις

Οριστική Τοποθέτηση κατά Απόλυτη Προτεραιότητα σε Σχολείο της Επιλογής τους, Ανεξαρτήτως Ύπαρξης Οργανικού Κενού, Εκπαιδευτικών που Υπηρετούν με Θητεία σε Πειραματικά Σχολεία και Εμπίπτουν στις Διατάξεις της Υποπερ. α) της Παρ. 4 του Άρθρου 62 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α’) | ΑΔΑ: 98ΛΟ46ΝΚΠΔ-ΩΨΡ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Θέσεων Διδακτικού Προσωπικού με Απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Άλλους Εκπαιδευτικούς Κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Δ.Ε. για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ [ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ]

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Διάθεση Μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 που Υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Περισσότερα
Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΞ7Τ46ΝΚΠΔ-Π6Δ

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο