Νομοθεσία

[ΦΕΚ 552/τ.Β’/09.02.2022] Καθορισμός Αριθμού Εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Κατά το Ακαδημαϊκό ‘Ετος 2022 – 2023, Ύστερα από τη Συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σχολικού Έτους 2021-2022

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 459/τ.Β’/07.02.2022] Καθορισμός του Αριθμού Εισαγομένων Ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, Ύστερα από Συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σχολικού Έτους 2021-2022 (Υ.Α. 2421.1/6403/2022)

Περισσότερα
Νομοθεσία

Γνωστοποίηση Τροποποιήσεων Κανονιστικών Διατάξεων Σχετικά με τη Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 6507/τ.Β’/31.12.2021] 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-4-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των Προσόντων, των Προϋποθέσεων, των Κατηγοριών των Υποψηφίων, των Κωλυμάτων Κατάταξης και των Διαδικασιών για την Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423), Όπως Τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β΄1231) Όμοια.

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 6068/τ.Β’/22.12.2021] Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, Καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Ειδικών Μαθημάτων και Πρακτικών Δοκιμασιών για την Συμμετοχή των Υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στη Διαδικασία Επιλογής για Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2022- 2023 και Εφεξής.

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 4677/τ.Β’/11.10.2021] Τρόπος εξέτασης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 και Εφεξής

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 2222/τ.Β’/26.05.2021] Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του Άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), Όπως Αυτό Προστέθηκε με την Παρ. 5 του Άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β΄ 345).

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τροποποιήσεις των ΥΑ, Σχετικά με την Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 2184/Τ.Β’/25.05.2021] Εισαγωγή Μαθητών/Τριών Και Σχετικές Ρυθμίσεις Στα Πρότυπα Και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & Πει.Σ.) Για Το Σχολικό Έτος 2021-2022 (Απόφαση 58877/Δ6/25.05.2021)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Καθορισμός Ύψους, Όρων και Διαδικασίας Χορήγησης του Ειδικού Επιμισθίου Αποσπασμένων Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Εξωτερικό (Αριθμ. 48230/Η2) – ΦΕΚ 1762/τ.Β’/28.04.2021

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 776/τ.Β’/26.02.2021] Χαρακτηρισμός Δημόσιων Σχολικών Μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων (Απόφαση 22631/Δ6/26.02.2021)

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο