Διορισμοί

Πρόσκληση Μελών Ε.Ε.Π. Κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 Εγγεγραμμένων Στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Του Α.Σ.Ε.Π. Για Μόνιμο Διορισμό Σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Πρωτοβάθμιας Και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής Και Εκπαίδευσης, Κατά Το Σχολικό Έτος 2021-2022 Σε Εφαρμογή Των Διατάξεων Του Άρθρου 62 Του Ν. 4589/2019 (Α’ 13)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση Για Μόνιμο Διορισμό Σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Α/θμιας Και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής Και Εκπαίδευσης, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδων/Ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, Εγγεγραμμένων Στους Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), Όπως Αναμορφώθηκαν και Ισχύουν, Κατόπιν Ανακαθορισμού Κενών Θέσεων [Αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β’ 3715) Κ.Υ.Α.] Και Ανακλήσεων Διορισμών

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κλάδων ΤΕ Και ΔΕ Για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης Περιοχών Για Πρόσληψη Ως Προσωρινών Αναπληρωτών Ή/Και Ωρομισθίων Το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ8Ω46ΜΤΛΗ-4ΤΤ)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Ένταξη Στον Πίνακα Και Δήλωσης Μουσικών Σχολείων Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) Για Το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ7Ψ46ΜΤΛΗ-45Λ)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Απόφαση τοποθέτησης – Διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου στο πλαίσιο της Πράξης « Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5136470 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Συνέδριο της ΠΔΕ Κρήτης για την παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DIMAS (Digital Marketing in Uper Secondary Education)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Παρακολούθησης Ημερίδας Παρουσίασης Διδακτικών Πρακτικών Πληροφορικής για τα Δημοτικά Σχολεία και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο