Υποβολή Αίτησης Δήλωσης Μαθητών/ριών και Αποφοίτων για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ Έτους 2024 (ΑΔΑ: 9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5)