ΕΠΕΙΓΟΝ /ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Εκπαιδευτικοί

     Σας αποστέλλουμε το με Αρ. Πρωτ. Φ11/126281/Δ7/14-10-2022 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το Σχολικό Έτος 2022-23».

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο: 
Α. Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας εντάσσονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Περιβάλλον.  

Β. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τουλάχιστον 3 μήνες και υλοποιούνται:
• στα Γυμνάσια, τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.
• στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δύνανται να υλοποιούνται και εντός του ωρολογίου προγράμματος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Γ. Συμμετοχή Εκπαιδευτικών/Μαθητών-τριών
o Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. 
o Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν ΣΥΝΟΛΙΚΑ έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί και μέχρι 30 μαθητές/τριες. 
o Κάθε μαθητής /τρια μπορεί να συμμετέχει έως και σε τρία (3) Προγράμματα

Για την έγκριση των Προγραμμάτων υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2022: 
α. Σχέδιο υποβολής Προγράμματος
β. Ονομαστική κατάσταση μαθητών & μαθητριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας)
γ. Αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων (ένα ανά σχολείο)

Επίσης,  φόρμα με τίτλο: «Πίνακας με Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων ανά Σχολική Μονάδα» και παρακαλούμε, αφού συμπληρωθεί, να την αποστείλετε (σε word) μέχρι   την Παρασκευή  31  Οκτωβρίου  2022 στην ηλεκτρ. διεύθυνση   perimb@dide.reth.sch.gr