Προθεσμία υποβολής από την Τρίτη 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)

ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΔΑ: 9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ