Εγκύκλιος (164538/Ε1/16.12.2022) – ΑΔΑ: ΩΔ7Ψ46ΜΤΛΗ-45Λ