Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Τρίτη 16/8/2022 έως και την Τρίτη 23/8/2022.

ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ