Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 [ΑΔΑ: 9ΦΨΥ46ΝΚΠΔ-63Σ]

ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23