Προκήρυξη με ΑΔΑ: 6ΑΣ446ΝΚΠΔ-Τ1Ο

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) (ΑΔΑ: 65ΡΜ46ΝΚΠΔ-4ΡΜ)

Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03.08.2021)