Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 17/08/2022 έως Κυριακή 21/8/2022 στις 23:59 μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Λήψη Εγγράφου (ΑΔΑ: 9Σ8Θ46ΜΤΛΗ-Φ1Ξ)