Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 17-05-2022 έως και 26-05-2022

Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2)