Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 22-04-2024 έως 01-05-2024

ΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑ: ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ [Διόρθωση στα κενά των ΚΕΔΑΣΥ κλ.ΠΕ03&ΠΕ04 του παραρτήματος 6]