Τρίτη 24 Μαΐου 2022, ώρα 17.30-19.00, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης Webex, στη διεύθυνση: https://minedu-primary.webex.com/meet/zampetaki