Νομοθεσία

[ΦΕΚ 2184/Τ.Β’/25.05.2021] Εισαγωγή Μαθητών/Τριών Και Σχετικές Ρυθμίσεις Στα Πρότυπα Και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & Πει.Σ.) Για Το Σχολικό Έτος 2021-2022 (Απόφαση 58877/Δ6/25.05.2021)

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Οριστικές Τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών που Υπηρετούν με Θητεία στα Πειραματικά Γυμνασίου και Λυκείου Νομού Ρεθύμνου Κατά Απόλυτη Προτεραιότητα σε Σχολείο της Βαθμίδας τους και Επιλογής τους (ΑΔΑ: 9ΙΤΓ46ΜΤΛΗ-ΤΣΠ)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Θέσεων του Προέδρου και των Εκπαιδευτικών – Μελών, των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των Αναπληρωτών τους (ΑΔΑ: 9Ο3446ΜΤΛΗ-ΞΕ6)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Καθορισμός Ύψους, Όρων και Διαδικασίας Χορήγησης του Ειδικού Επιμισθίου Αποσπασμένων Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Εξωτερικό (Αριθμ. 48230/Η2) – ΦΕΚ 1762/τ.Β’/28.04.2021

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Χαρακτηρισμό Σχολικών Μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ)

Περισσότερα
Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

[ΦΕΚ 776/Τ.Β’/26.02.2021] Χαρακτηρισμός Δημόσιων Σχολικών Μονάδων Ως Πρότυπων Ή Πειραματικών Σχολείων (Απόφαση 22631/Δ6/26.02.2021)

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 776/τ.Β’/26.02.2021] Χαρακτηρισμός Δημόσιων Σχολικών Μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων (Απόφαση 22631/Δ6/26.02.2021)

Περισσότερα
Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

[ΦΕΚ 758/τ.Β’/25.02.2021] Τροποποίηση της υπό Στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 Υ.Α. με Θέμα «Συλλογικός Προγραμματισμός, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων ως Προς​ ​το Εκπαιδευτικό τους Έργο» (Β’ 140)

Περισσότερα
Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της Σχολικής Μονάδας​ – ​Οδηγός εφαρμογής (Φεβρουάριος 2021)

Περισσότερα
Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

[ΦΕΚ 140/τ.Β’/20.01.2021] Συλλογικός Προγραμματισμός, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων ως προς το Εκπαιδευτικό τους Έργο (6603/ΓΔ4/20-01-2021)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο