Γυμνάσια και Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. (ΑΔΑ: 9Ν6Κ46ΝΚΠΔ-ΞΤ8)

Γ.Ε.Λ. (ΑΔΑ: Ρ6ΜΗ46ΝΚΠΔ-ΚΥ5)

Ε.Π.Α.Λ. (ΑΔΑ: ΨΡΛΠ46ΝΚΠΔ-566)

Λύκεια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. (ΑΔΑ: Ρ1ΕΥ46ΝΚΠΔ-ΓΡΓ)