Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε εκ νέου ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο» (κωδικός πράξης ΟΠΣ: 5010754) με νέα καταληκτική ημερομηνία για τις σχολικές μονάδες και επισυναπτόμενη την έγκριση του Υπουργείου.  

Το Εθνικό Θέατρο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα συνεχίσει για πέμπτη σχολική χρονιά  (2022-2023) την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο» (κωδικός πράξης ΟΠΣ: 5010754).

Οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται στις επιλέξιμες Περιφέρειες  και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα  «Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο», θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση  στην ηλεκτρονική διεύθυνση vfragkos@n-t.gr έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί από τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στις επιλέξιμες Περιφέρειες του Προγράμματος (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά) και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Πρόσθετη δράση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών , θα πρέπει να υποβάλλουν στο Εθνικό Θέατρο ένα βιογραφικό σημείωμα έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση vfragkos@n-t.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου 

https://www.n-t.gr/el/educ/newschool

https://www.n-t.gr/el/educ/academy

Συνημμένα θα βρείτε :

α.την Περιγραφή του Προγράμματος,

β.την αίτηση συμμετοχής , Παράρτημα Ι

γ.τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, Παράρτημα ΙΙ

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα οι σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Δ.Ε. των 8 Περιφερειακών Διευθύνσεων (Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νησιών).  

Σας ευχαριστούμε,

Βαλάντης Φράγκος

Υπεύθυνος συντονισμού και οργάνωσης ”Το Θέταρο Στο Νέο Σχολείο”

vfragkos@n-t.gr

2107001469(321)

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ