• Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής σε Αιτήσεις προς την Υπηρεσία
  • Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης
  • Έκδοση Εξουσιοδότησης
  • Μηνιαίο Εκκαθαριστικό
  • Ψηφιακό Απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου / ΕΠΑΛ
  • Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας σε Σχολείο
  • Έκδοση αντιγράφων Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας
  • Αίτηση ισοτιμίας τίτλων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης