Αποσπάσεις

Νέα Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΑΔΑ: 9ΞΩΞ46ΜΤΛΗ-179)

Περισσότερα
Διορισμοί

Εγκύκλιος: Πρόσκληση Υποψηφίων για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 62 του Ν.4589/2019 (Α΄13) (ΑΔΑ: 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1)

Περισσότερα
Διορισμοί

Εγκύκλιος: Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) (ΑΔΑ: 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 50/23.07.2022)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 49/23.07.2022)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού με Ωριαία Αποζημίωση Α’ Εκπαιδευτικού Έτους 2022-2023 (Α’ Εξάμηνο) της Εκπαιδευτικής Σειράς 2022-2025 & Β’ Εκπαιδευτικού Έτους 2022-2023 (Γ’ Εξάμηνο) της Εκπαιδευτικής Σειράς 2021-2024 (ΑΔΑ: 6Υ1Τ46ΜΤΛΒ-14Χ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για Αλλαγή Σχολικής Μονάδας Θητείας

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Προκήρυξη Πλήρωσης Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του Άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), ήτοι το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης από το Σχολικό Έτος 2022-2023 και για Τετραετή Θητεία (ΑΔΑ: Ψ2Η346ΜΤΛΗ-2Μ8)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Νέα Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΑΔΑ: 6Ψ6Λ46ΜΤΛΗ-86Π)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων Με Επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Δημόσιων ΙΕΚ Αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 9ΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ40)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Νέα Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ΑΔΑ: ΨΡΥΑ46ΜΤΛΗ-ΣΘΥ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο