Προκηρύξεις Θέσεων

Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου | ΑΔΑ: 6ΙΒΧ46ΜΤΛΗ-ΛΣ6

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης με Σειρά Προτίμησης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων & Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Κύρωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού, Κατά Φθίνουσα Σειρά, Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για Πλήρωση με Επιλογή Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνης (ΑΔΑ:9Ψ5046ΜΤΛΗ-Κ9Ξ)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης για την Ανάθεση της Παιδαγωγικής Ευθύνης Ενοτήτων Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ/θμιας Εκπ/σης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους Εκπαιδευτικούς Κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Δ.Ε. για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΙΑΑ46ΜΤΛΗ-Κ9Μ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 6Δ1746ΜΤΛΗ-Ξ09

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΛΜΙ46ΜΤΛΗ-Ν22

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου | ΑΔΑ: ΨΖ8346ΜΤΛΗ-ΖΨΚ

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ) Καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) Έτους 2023.

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο