Ανακοινώσεις

Ανάκληση Προκήρυξης για τον Καθορισμό Διαδικασίας Κατάταξης και Επιλογής Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για τη Στελέχωση των Εκκλησιαστικών Σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) | ΑΔΑ: 6Χ0Θ46ΜΤΛΗ-ΩΜΥ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς Κάλυψη των Λειτουργικών Αναγκών της | ΑΔΑ: ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς Κάλυψη των Λειτουργικών Αναγκών της | ΑΔΑ: 6ΥΟ146ΜΤΛΗ-7ΛΣ

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

[ΑΝΑΚΛΗΣΗ] Προκήρυξη για τον Καθορισμό Διαδικασίας Κατάταξης και Επιλογής Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για τη Στελέχωση των Εκκλησιαστικών Σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Περισσότερα
Διορισμοί

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων της Παρ. 3 του Άρθρου 62 του Ν.4589/2019 (Α΄ 13) και Δυνάμει της Περ. ια΄ της Παρ. 3 του Άρθρου

Περισσότερα
Διορισμοί

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Εγκύκλιος & ΦΕΚ: Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων της Παρ. 3 του Άρθρου 62 του Ν.4589/2019

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων της Παρ. 3 του Άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (Α’ 13) και Δυνάμει της Περ. ια’ της Παρ. 3 του Άρθρου 27 του Ν. 5043/2023(Α’ 91), Υποψηφίων Κλάδων/Ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16 1 και ΔΕ02.02 | ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 11/05.05.2023

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Υποβολή Νέας Δήλωσης Προτίμησης Σχολικών Μονάδων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών που δεν Έχουν Τοποθετηθεί [ΕΛΗΞΕ]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών, με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας | ΑΔΑ: Ψ9ΡΛ46ΜΤΛΗ-Λ0Ψ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78, που Επιθυμούν να Ασκήσουν Καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας | ΑΔΑ: ΨΠΖ646ΜΤΛΗ-Τ0Μ

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο