Ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος, σύμφωνα με άρθρο 4 της αριθ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) Υπουργικής Απόφασης, προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, όπως καταρτίστηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, μετά από την εξέταση των ενστάσεων

καλούνται

οι υποψήφιοι/ες για συνέντευξη, στις ημερομηνίες και ώρες του επισυναπτόμενου προγράμματος συνεντεύξεων. Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου για τη διαδικασία της συνέντευξης, τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τη προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνέντευξης.

Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.