Απόφαση Ανάκλησης Διάθεσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., που Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΧ3Υ46ΜΤΛΗ-ΞΟΩ