Απόφαση Τροποποίησης Διάθεσης Νεοδιόριστης Εκπαιδευτικού Γενικής Παιδείας, που Βρίσκεται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΘΨ546ΜΤΛΗ-ΦΟΕ