Τροποποιήσεις Διάθεσης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (Απόφαση με ΑΔΑ: ΨΚ1Α46ΜΤΛΗ-79Θ)

Τροποποιήσεις Τοποθέτησης-Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Απόφαση με ΑΔΑ: ΨΦ4646ΜΤΛΗ-ΛΨΠ)