Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών (από Τετάρτη 22/02/2023 στις 08:00 έως και Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 23:59) να υποβάλλουν την ένστασή τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ίδιας πλατφόρμας στην οποία έγινε και η αίτηση τους, δηλαδή από την ιστοσελίδα: 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr

Για τους εξεταστέους σε ξένη γλώσσα, θα υπάρξει μελλοντικά νεότερη ανακοίνωση, μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, με τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με την εξέταση τους.

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου (κατά φθίνουσα σειρά)